top of page

קורות חיים

ניסיון תעסוקתי: 

2008-כיום:  מנכ"ל קרן הפנסיה 'גילעד - גמלאות לעובדים דתיים בע"מ.

הארגון משרת כ- 4,500 גימלאים, 400 מעסיקים, כ- 4,000 עמיתים פעילים וכ- 8,000 עמיתים לא פעילים.

 • ניהול כללי של החברה המנהלת הכוללת עשרות מנהלים ועובדים, ומנהלת השקעות של חסכונות ציבור בהיקף כ-10 מיליארד ש"ח.

 • שמירה על יציבות הקרן לאחר משבר שוק ההון בשנת 2008 בסביבה עתירת רגולציה.

 • ניהול והובלת רה-ארגון כולל:

  • מיסוד ממשל תאגידי בסטנדרטים הנדרשים ע"י רשות שוק ההון.

  • הקמת נהלים ושיטות עבודה, מיסוד מבנה ארגוני, גיבוש ספר נהלים לארגון ומיסוד תהליכי בקרה (SOX 404).

  • הקמת חברה מנהלת והסדרת הרגולציה.

  • הטמעת מערכת מידע חדשה לארגון בהיקף של כ-30 מלש"ח.

  • רה-ארגון מערכי כספים ובקרה, השקעות ואשראי, בניית אסטרטגיית שירות לקוחות.

 • ניהול מערך השקעות בהיקף נכסים כולל של כ-10 מיליארד ש''ח.

 • ניהול מחזור כספי הכולל גביה, תשלומים לעמיתים ומבוטחים, ספקים ועובדים, בהיקף של כ-250 מלש"ח.

 • הובלת תהליכי הסדר חוב של החברות IDB ודואר ישראל אל מול בעלי המניות, הרגולטורים ובערכאות משפטיות.

 • ניהול תקציב ותכניות עבודה - הגדרת סמכויות, ניתוב עובדים, הדרכת מנהלים והקניית כלים למקסום התפוקה.

 • מיסוד אמנת השירות - מענה אנושי, נגישות מידע, פתרון סוגיות, מתן מענה מקצועי שוטף למבוטחים.
   

2008-2004:   מנהל עסקים ראשי בקרנות פנסיה בהסדר מטעם המנהלת המיוחדת - תפקיד מקביל למנכ"ל

                  קרן ביטוח ופנסיה לפועלי בניין | קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים | קרן גמלאות של חברי אגד.

 • ניהול יחידה עסקית המנהלת ומפעילה 3 קרנות פנסיה ו-7 קופו"ג (32,000 גימלאים וכ- 6,500 עמיתים).

 • רה-ארגון כולל ואיחוד תפעולי של 3 קרנות פנסיה, מערך הגביה והשירות, מיסוד תהליכי בקרת תשלומים.

 • ניהול מחזור כספי הכולל גביה, תשלומים לעמיתים ומבוטחים, ספקים ועובדים, בהיקף של כ- מיליארד ש"ח.

 • אחריות על מערך השקעות בהיקף כולל של מאות מלש"ח בשנה.

 • יו"ר דירקטוריון של 3 חברות בנות המנהלות נכסי נדל"ן מניב ונדל"ן חקלאי בשווי כולל של 27.7 מליון דולר.

 

2004-2001:   ייזום, מנהל פרויקטים ויועץ עסקי בתחום האנרגיה - דלק, גז וחשמל.

 • ניהול פרויקטים בארץ ובחו"ל (פרויקט בפולין בתחום תחנות תדלוק).

 • ניהול צוותים בפרויקטי הקמת מערכות דלקן בתחנות דלק ברחבי פולין.

 

2000-1997:   מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות - תפקיד מקביל לסמנכ"ל משרד ממשלתי.

 • ניהול יחידה ממשלתית הכוללת כ-25 עובדים בתפקידי מטה ושטח.

 • גיבוש והובלת מדיניות הממשלה במשק הדלק בתחומי הבטחת אספקה, מבנה משק הדלק, קידום התחרות, תשתיות אחסון והולכה ומקורות מתחדשים.

 • אחריות על אסדרת משק הדלק ובכלל זה קידום וטיפול בנושאים

  • רגולציה על משק הדלק - פיקוח על מחירי משק הדלק, איכות מוצרי הדלק המשווקים, אכיפת חוקים נגד תחנות פיראטיות.

  • עמידה ביעדי אמינות אספקת דלק, היערכות למשברים, אנרגיה ירוקה, קידום תחרותיות, שימור אנרגיה וחסכון.

 • ניהול תקציב משק הדלק בהיקף של כ- 120 מליון ₪.

 • ניהול קשרים בינלאומיים של ישראל אל מול גופי ממשל בחו"ל וסוכנויות בינלאומיות.

 

בנוסף:

2007- כיום: מדריך קבוצות נוער לפולין במסגרת מסעות משרד החינוך.

2005: חבר מועצת המנהלים בחברת 'אמות השקעות בע"מ'.

2004: חבר מועצת המנהלים בחברת 'מבטחים קרנות פנסיה בע"מ'.

1999-1997: חבר מועצת המנהלים בחברת 'איסתא ליינס'.

 

השכלה:    

1998: תואר שניM.A  במנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

1993: תואר ראשוןB.A  בכלכלה, אוניברסיטת חיפה.

 

שירות צבאי (סדיר ומילואים) בתפקידים פיקודיים

שירות מילואים:  מפקד אגד לוגיסטי אוגדתי בדרגת סא"ל- פיקוד על יחידת מילואים הכוללת למעלה מ- 1,200 חיילים.

      כיום – קצין לוגיסטיקה אוגדתי.

 

שפות: עברית -  שפת אם, אנגלית -  רמה טובה מאוד.

 

 • המלצות יימסרו עפ"י דרישה.

bottom of page